Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze

Dyrektor : Lidia Piechocka-Witczak

Tel.: 54 427-02-32
adres e-mail:

1. Działalnością Centrum Kultury „Browar B.” kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor kieruje Centrum Kultury "Browar B." przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Programowych i Marketingu oraz Głównego Księgowego ustalając zakres ich działania i uprawnień z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa.
3. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
a) realizację zadań statutowych i planów działalności Centrum Kultury "Browar B.",
b) gospodarkę finansową Centrum, w tym gospodarowanie mieniem instytucji,
c) politykę kadrową; zatrudnienie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz
podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach personalnych,
d) odpowiednie warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenia ppoż. oraz
inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Centrum Kultury "Browar B.".
5. Dyrektor w imieniu pracodawcy, którym jest Centrum, wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie czynności z zakresu prawa pracy
6. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Centrum Kultury "Browar B." kieruje Zastępca Dyrektora ds. Programowych i Marketingu.
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Włocławek.


Zastępca Dyrektora ds. Programowych i Marketingu: Jan Jabłoński

tel.: 54 232-40-31 (wew. 34)
adres e-mail:

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Programowych i Marketingu należy:
a) opracowanie repertuaru Centrum Kultury "Browar B.", planowanie imprez w porozumieniu z Dyrektorem,
b) opracowywanie projektów programów artystycznych i planów repertuarowych długoterminowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,
c) nadzór i kontrola nad realizacją programów artystycznych i planów repertuarowych Centrum Kultury "Browar B." zatwierdzonych przez Dyrektora,
d) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej podległych komórek organizacyjnych,
e) nadzorowanie poziomu artystycznego wydawnictw związanych z działalnością Centrum Kultury "Browar B.",
f) uczestnictwo w działaniach Centrum Kultury "Browar B." w zakresie sponsoringu, public relations, promocji, reklamy, sprzedaży, organizacji widowni, druku wydawnictw,
g) nadzór i kontrola nad organizacją i realizacją dużych projektów kulturalnych kluczowych dla miasta,
h) poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów realizowanych przez Centrum Kultury "Browar B.",
i) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla projektów Centrum Kultury "Browar B.",
j) sporządzanie ofert, wniosków, projektów artystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu otrzymywania dotacji unijnych, ministerialnych itp.
k) prowadzenie i rozliczanie dotacji celowych, grantów oraz innych źródeł finansowania,
l) monitoring, wstępna kontrola finansowa i merytoryczna realizacji projektów,
m) uczestniczenie w konferencjach, forach, panelach dyskusyjnych oraz szkoleniach,
n) wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
o) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Działem Animacji i Edukacji Kulturalnej, Działem Organizacji Imprez i Marketingu, Klubami „Zazamcze”, „Stara Remiza” i „Łęg”, Głównym specjalistą ds. muzycznych oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Kujawy”
p) zastępowanie Dyrektora Centrum Kultury "Browar B." w czasie jego nieobecności w zakresie ogólnego kierownictwa Centrum Kultury

2. Zastępcę Dyrektora ds. Programowych i Marketingu powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Kultury "Browar B.", po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta.

Główna Księgowa: Maja Kochal

tel. 54 427-02-41
adres e-mail: 


1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Kultury "Browar B.".
2. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo – Księgowy.
3. Kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej.
4. Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.
5. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
b) kontrola legalności dokumentów,
c) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
d) nadzór nad prawidłowym naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatków, składek ZUS i innych zobowiązań wobec budżetu,
e) stałe analizowanie przychodów i kosztów Centrum Kultury "Browar B.",
f) przestrzeganie przepisów związanych z finansami Centrum Kultury "Browar B.",
g) cykliczne sporządzanie raportów i przekazywanie Dyrektorowi informacji dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej Centrum Kultury "Browar B.",
h) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.

Załączniki

PDFAkt powołania Dyrektora Centrum Kultury Browar B.pdf (837,41KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego